www.centinsur.ir

Site title of www.centinsur.ir is بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

World ranking 39962 altough the site value is $55248. centinsur.ir IP is 77.104.66.12 on Microsoft-IIS/7.5 server works with 5110 ms speed. The charset for this site is windows-1252.

Web site description for centinsur.ir is

Site Information

Site Title بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
Charset windows-1252
Page Speed 5110 ms
Site Host centinsur.ir
IP Address 77.104.66.12
Site Server Microsoft-IIS/7.5
Alexa Rank 39962

KEYWORDS STATISTICS

Keyword Using Count Usage Rate (%)
ø¨ùšù…ù‡154 times10.42
ø¨ûœù…ù‡31 times2.10
ù…ø±ùƒø²ùš29 times1.96
ø±ø³ù…ùš29 times1.96
ø¯ø±21 times1.42
ùƒø§ø±ú¯ø²ø§ø±ùš17 times1.15
ø¨ø§15 times1.01
øµù†ø¹øª15 times1.01
ø®ø³ø§ø±øª14 times0.95
ù¾ø±ùˆø§ù†ù‡13 times0.88
ùƒù„13 times0.88
ø¨ù‡13 times0.88
ú¯ø²ø§ø±ø´13 times0.88
ø´ø±ùƒøª12 times0.81
ù‡ø§ùš12 times0.81
ø§øªùƒø§ùšùš12 times0.81
ø§ø²12 times0.81
øªø§ø³ùšø³11 times0.74
ù…ø³øªù‚ùšù…11 times0.74
ø±ø¦ùšø³11 times0.74
ø§ùšø±ø§ù†10 times0.68
ø³ø§ù…ø§ù†ù‡10 times0.68
139510 times0.68
ù…ø±ø§ø³ù…10 times0.68
øªøµùˆùšø±ùš10 times0.68
ø§ùš9 times0.61
ø§ø¹ø·ø§ùš9 times0.61
ø§ø±ø²ùšø§ø¨ø§ù†8 times0.54
ø§ø±ø²ùšø§ø¨ùš8 times0.54
ø§ø³ø§ù…ùš8 times0.54
ø§ø³ø§ø³ù†ø§ù…ù‡8 times0.54
ø¢ø²ù…ùˆù†8 times0.54
ø¶ùˆø§ø¨ø·7 times0.47
ø´ø¯7 times0.47
ù‚ø§ù†ùˆù†6 times0.41
ù†ø§ù…ù‡6 times0.41
ù†ù…ø§ùšù†ø¯ú¯ø§ù†6 times0.41
ùø±ù…6 times0.41
ùˆùšú˜ù‡6 times0.41
ùƒø§ø±ú¯ø²ø§ø±ø§ù†6 times0.41
ø§ùšù†6 times0.41
ø¯ùˆø±ù‡6 times0.41
ù…ùˆø³ø³ø§øª5 times0.34
ù…ø­øµùˆù„ø§øª5 times0.34
ù¾ø±ø³ø´ù†ø§ù…ù‡5 times0.34
ø§ø´ø®ø§øµ5 times0.34
øªùˆø³ø¹ù‡5 times0.34
ù†ø´ø³øª5 times0.34
ø±ø§ù‡ø¨ø±ø¯ùš5 times0.34
ø§ù„ùƒøªø±ùˆù†ùšùƒùš5 times0.34
øªø¹ø¯ø§ø¯5 times0.34
ø§ø³ù„ø§ù…ùš4 times0.27
ù…ù‚ø±ø±ø§øª4 times0.27
ø¹ù…ùˆù…ùš4 times0.27
ù†ø¸ø§ù…4 times0.27
ø§ø®ø¨ø§ø±4 times0.27
ø®ø¯ù…ø§øª4 times0.27
ø¢ú¯ù‡ùš4 times0.27
ø§ø·ù„ø§ø¹ûœù‡4 times0.27
ù‡ø§4 times0.27
ù…ùˆø³ø³ù‡4 times0.27
ù…ø¯ùšø±ø§ù†4 times0.27
ù‡ùšø§øª4 times0.27
ù†øªø§ùšø¬4 times0.27
ø§ùƒú†ùˆø¦ø±4 times0.27
ù…ù†ø§ø·ù‚4 times0.27
ú¯ø°ø§ø±ø§ù†4 times0.27
øªø§4 times0.27
ø±ø§4 times0.27
ùƒø´ùˆø±4 times0.27
ø¢ù…ø§ø±4 times0.27
ùˆø²ø§ø±øª4 times0.27
ø¬ù…ù‡ùˆø±ùš3 times0.20
ø¹ø§ù…ù„3 times0.20
ù…ø§3 times0.20
ø´ø®øµ3 times0.20
ø«ø§ù„ø«3 times0.20
ù…ø¨ø§ø±ø²ù‡3 times0.20
ù¾ùˆù„ø´ùˆùšùš3 times0.20
ø§ø¯ø§ø±ùš3 times0.20
ù…øµùˆø¨ø§øª3 times0.20
øªø¯ùˆùšù†3 times0.20
ø¹ø±ø¶ù‡3 times0.20
ø¨ùšù…ù‡â€œø§ùš3 times0.20
ùø¹ø§ù„3 times0.20
ùø¹ø§ù„ùšøª3 times0.20
ø­ù‚ùˆù‚ùš3 times0.20
ø¹ø¶ùˆ3 times0.20
ù‡ùšø¦øª3 times0.20
ù…ø¯ø§ø±ùƒ3 times0.20
ø¨ø±ø§ùš3 times0.20
ù…øªù‚ø§ø¶ùšø§ù†3 times0.20
ø§ø·ù„ø§ø¹ùšù‡3 times0.20
ù…øµø§ø­ø¨ù‡3 times0.20
ø¢ø²ø§ø¯3 times0.20
ø§ù…ùšù†3 times0.20
ø¬ù„ø³ù‡3 times0.20
ø­ø¶ùˆø±3 times0.20
ø´ø¯ú¯ø§ù†3 times0.20
ø³ùˆùš3 times0.20

LINK ANALYSE

Text Link Rel Target
ùƒøªø§ø¨ ù‡ø§ùš ø§ù„ùƒøªø±ùˆù†ùšùƒùš/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=2246&pageidf=92&tempname=maintemplate_blank
ù¾ùšùƒ ø¨ùšù…ù‡ ù†ø³ø®ù‡ pdf/default_.aspx?code=tool_download_sample_bimehtab_block278&lang=1&sub=0&page_=showblock&tempname=maintemplate&pageid=295
ù¾ùšùƒ ø¨ùšù…ù‡ ø§ù„ùƒøªø±ùˆù†ùšùƒùš/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=2193&pageidf=92&tempname=maintemplate
ù¾ûœùˆù†ø¯ù‡ø§/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=358&pageidf=0&tempname=maintemplate_self
ù¾ú˜ùˆù‡ø´ ù‡ø§ùš ø§ù„ùƒøªø±ùˆù†ùšùƒùš/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=2195&pageidf=92&tempname=maintemplate_blank
ùø±ù… øªù‚ø§ø¶ø§ùš øªø§ø³ùšø³ ù…ùˆø³ø³ù‡/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=115&codev=1&tempname=maintemplate_self
ùø±ù… ø¯ø±ø®ùˆø§ø³øª//dorsapax/data/sub_0/file/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa.docx_self
ùø±ø¢ùšù†ø¯øªø§ø³ùšø³â€œø¨ùšù…ù‡â€œø®øµùˆøµùš/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=57&codev=1&tempname=maintemplate_self
ù‡ûœø¦øª ø¹ø§ù…ù„/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=7&codev=1&tempname=maintemplate_self
ù†ù…ø§ú¯ø±ù‡ø§ùš ø¢ù…ø§ø±ùš/dorsapax/userfiles/file/poster-convert.pdf_blank
ù…ø­øµùˆù„ø§øª ù…ø¬ùˆø²ø¯ø§ø±//dorsapax/data/sub_0/file/mojavez94.xlsx_self
ù…ø­øµùˆù„ø§øª ø¨ùšù…ù‡ ø§ùš ø§ø±ø³ø§ù„ ø´ø¯ù‡//dorsapax/data/sub_0/file/barresi94.xlsx_self
ù…ø²ø§ûœø¯ù‡ ùˆ ù…ù†ø§ù‚øµù‡/default_.aspx?page_=communique&order=list&lang=1&sub=0&tempname=maintemplate&pageidf=1&pageid=144&pcod=1_self
ù…øµùˆø¨ø§øª ø´ùˆø±ø§ùš ø¹ø§ù„ùš ø¨ùšù…ù‡/default_.aspx?page_=letters&order=list&lang=1&sub=0&tempname=maintemplate&pageidf=1&pageid=41_self
ù…øµùˆø¨ø§øª ø´ùˆø±ø§ûœ ø¹ø§ù„ûœ ø¨ûœù…ù‡/default_.aspx?page_=letters&order=list&lang=1&sub=0&tempname=maintemplate&pageidf=1&pageid=2238_self
ù…ø¬ù…ø¹ ø¹ù…ùˆù…ûœ/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=5&codev=1&tempname=maintemplate_self
ù…ø´ø®øµø§øª ù…ùˆø³ø³ø§øª ø¢ù…ùˆø²ø´ùš//dorsapax/data/sub_0/file/jadval95-6.pdf_self
ù‚ø§ù†ùˆù† ù…ø¨ø§ø±ø²ù‡ ø¨ø§ ù¾ùˆù„ø´ùˆùšùš/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=851&codev=1&tempname=maintemplate_self
ù‚ø§ù†ùˆù† ø¨ûœù…ù‡ ø´ø®øµ ø«ø§ù„ø«/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=73&codev=1&tempname=maintemplate_self
ù‚ø§ù†ùˆù† ø¨ûœù…ù‡/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=12&codev=1&tempname=maintemplate_self
ùˆø¸ø§ûœù ùˆ ø§ø®øªûœø§ø±ø§øª/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=3&codev=1&tempname=maintemplate_self
øªù…ø§ø³ ø¨ø§ ù…ø§/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=382&codev=1&tempname=maintemplate_self
øªø¹ø§ø±ùšù ùˆ ù…ùø§ù‡ùšù… ø¢ù…ø§ø±ùš/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=390&pageidf=116&tempname=maintemplate
øªø§ø±ûœø®ú†ù‡/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=291&codev=1&tempname=maintemplate_self
ø³ø§ù…ø§ù†ù‡ ù†ø¸ø§ù… ù¾ùšø´ù†ù‡ø§ø¯ø§øªhttp://pishnahadat.centinsur.ir_blank
ø³ø§ù…ø§ù†ù‡ ø§ø±øªù‚ø§ø¡ø³ù„ø§ù…øª ø§ø¯ø§ø±ùšhttp://claim.sanhab.centinsur.ir/clmpages/ofcchsclm.aspx_blank
ø³ø§ù…ø§ù†ù‡ ø§ø±øªù‚ø§ø¡ ø³ù„ø§ù…øª ø§ø¯ø§ø±ùšhttps://sanhabclaim.centinsur.ir/clmpages/ofcchsclm.aspx_self
ø³ø§ù„ù†ø§ù…ù‡ ø¢ù…ø§ø±ùš/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=742&pageidf=397&tempname=maintemplate_blank
ø³ø±ùš ø²ù…ø§ù†ùš ø¢ù…ø§ø±øµù†ø¹øª ø¨ùšù…ù‡/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=946&pageidf=116&tempname=maintemplate_blank
ø¶ùˆø§ø¨ø· ùˆ ù…ø¹ùšø§ø±ù‡ø§ùš ù…øµø§ø­ø¨ù‡//dorsapax/data/sub_0/file/jadval.pdf_blank
ø¬ø¯ùˆù„ ù…ø­ø§ø³ø¨ù‡ ø¨ùšù…ù‡ ø´ø®øµâ€œø«ø§ù„ø«/dorsapax/userfiles/file/sales94.jpg_self
ø§ø³øªø¹ù„ø§ù… ø¨ùšù…ù‡ ù†ø§ù…ù‡(ø³ù†ù‡ø§ø¨)/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=2194&pageidf=0&tempname=maintemplate_blank
ø§ø³ø§ù…ùš ø§ø±ø²ùšø§ø¨ø§ù† ø®ø³ø§ø±øª ùø¹ø§ù„http://nezarat.centinsur.ir/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=5&pageid=1218&codev=1&tempname=nezaratmenu_blank
ø§ø² ø³ùˆùš ù‡ùšø§øª ø¹ø§ù…ù„ ø¨ùšù…ù‡ ù…ø±ùƒø²ùš//showpage.aspx?page_=news&lang=1&tempname=maintemplate&sub=0&ispopup=false&pageid=1436&pageidf=5
ø§ø·ù„ø§ø¹ûœù‡ ùƒø§ø±ú¯ø²ø§ø±ùš ø±ø³ù…ùš ø¨ùšù…ù‡//default_.aspx?page_=communique&order=list&lang=1&sub=0&tempname=maintemplate&pageidf=4&pageid=1070_self
ø§ø·ù„ø§ø¹ûœù‡ ù‡ø§//default_.aspx?page_=communique&order=list&lang=1&sub=0&tempname=maintemplate&pageidf=5&pageid=786
ø§ø·ù„ø§ø¹ûœù‡ ø§ø±ø²ûœø§ø¨ûœ ø®ø³ø§ø±øª ø¨ûœù…ù‡//default_.aspx?page_=communique&order=list&lang=1&sub=0&tempname=maintemplate&pageidf=5&pageid=786_self
ø§ø®ø¨ø§ø± ø´ø±ùƒøª ù‡ø§ùš ø¨ùšù…ù‡//default_.aspx?page_=news&order=list&lang=1&sub=0&tempname=maintemplate&pageidf=2&pageid=729
ø§ø®ø¨ø§ø± ø¨ùšù…ù‡ “ù…ø±ùƒø²ùšâ€œ//default_.aspx?page_=news&order=list&lang=1&sub=0&tempname=maintemplate&pageidf=5&pageid=730
ø§ø±ú©ø§ù† ø³ø§ø²ù…ø§ù†/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=4&codev=1&tempname=maintemplate_self
ø¢ù…ø§ø± ùøµù„ùš/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=877&pageidf=876&tempname=maintemplate_blank
ø¢ù…ø§ø± øªø­ù„ùšù„ùš//default_.aspx?page_=download&order=list&lang=1&sub=0&tempname=maintemplate&pageidf=40&pageid=2226
ø¢ø±ø´ûœùˆ//default_.aspx?page_=news&order=list&lang=1&sub=0&tempname=maintemplate&pageidf=5&pageid=2189
ø´ùˆø±ø§ûœ ø¹ø§ù„ûœ ø¨ûœù…ù‡/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=6&codev=1&tempname=maintemplate_self
ø¨ùšù…ù‡ ùƒùˆø«ø±/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=4&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ùƒø§ø±ø¢ùø±ùšù†/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=19&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ù¾ø§ø³ø§ø±ú¯ø§ø¯/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=17&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ù¾ø§ø±ø³ùšø§ù†/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=18&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ù†ùˆùšù†/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=5&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ù…ùšù‡ù†/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=2&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ù…ù„øª/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=16&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ù…øªù‚ø§ø¨ù„ ùƒùšø´/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=27&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ù…ø¹ù„ù…/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=1&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ù…ø§/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=11&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ø­ø§ùø¸/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=24&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ øªùˆø³ø¹ù‡/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=15&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ øªø¹ø§ùˆù†/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=25&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ øªø¬ø§ø±øª ù†ùˆ/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=30&pageidf=0_self
ø¨ùšù…ù‡ ø³ùšù†ø§/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=13&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ø³ø§ù…ø§ù†/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=3&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ø³ø±ù…ø¯/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=8&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ø§ùšø±ø§ù† ù…ø¹ùšù†/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=6&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ø§ùšø±ø§ù†/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=21&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ø§ù…ùšø¯/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=9&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ø§ù„ø¨ø±ø²/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=23&pageidf=0_self
ø¨ùšù…ù‡ ø§øªùƒø§ùšùš ø§ùšø±ø§ù†ùšø§ù†/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=10&pageidf=0_self
ø¨ùšù…ù‡ ø§øªùƒø§ùšùš ø§ù…ùšù†/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=28&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ø±ø§ø²ùš/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=7&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ø¢ø³ùšø§/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=20&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ø¢ø³ù…ø§ø±ùš/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=29&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ø¢ø±ù…ø§ù†/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=12&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ø¯ùš/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=14&pageidf=0_blank
ø¨ùšù…ù‡ ø¯ø§ù†ø§/showpage.aspx?page_=dorsaetoolsbimeco&lang=1&sub=0&pageid=22&pageidf=0_blank
ø¨ûœù…ù‡ ù‡ùˆø§ù¾ûœù…ø§/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=374&codev=1&tempname=maintemplate_self
ø¨ûœù…ù‡ ù…ù‡ù†ø¯ø³ûœ/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=373&codev=1&tempname=maintemplate_self
ø¨ûœù…ù‡ ù…ø³ø¦ùˆù„ûœøª/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=369&codev=1&tempname=maintemplate_self
ø¨ûœù…ù‡ ø­ùˆø§ø¯ø«/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=380&codev=1&tempname=maintemplate_self
ø¨ûœù…ù‡ ø³ø±ù‚øª/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=378&codev=1&tempname=maintemplate_self
ø¨ûœù…ù‡ ø²ù†ø¯ú¯ûœ/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=379&codev=1&tempname=maintemplate_self
ø¨ûœù…ù‡ ø§ù†ùø¬ø§ø± ø§øªù…ûœ/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=376&codev=1&tempname=maintemplate_self
ø¨ûœù…ù‡ ø§øªùˆù…ø¨ûœù„/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=372&codev=1&tempname=maintemplate_self
ø¨ûœù…ù‡ ø¢øªø´ ø³ùˆø²ûœ/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=370&codev=1&tempname=maintemplate_self
ø¨ûœù…ù‡ ø¯ø§ù…/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=375&codev=1&tempname=maintemplate_self
ø¨ûœù…ù‡ ø¯ø±ù…ø§ù†ûœ/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=381&codev=1&tempname=maintemplate_self
ø¨ûœù…ù‡ ø¨ø§ø±ø¨ø±ûœ/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=371&codev=1&tempname=maintemplate_self
ø¨ø§ø²ø±ø³ø§ù†/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=8&codev=1&tempname=maintemplate_self
ø¨ø§ ø­ø¶ùˆø± ø±ø¦ùšø³ ùƒù„ ø¨ùšù…ù‡ ù…ø±ùƒø²ùš//showpage.aspx?page_=news&lang=1&tempname=maintemplate&sub=0&ispopup=false&pageid=1435&pageidf=5
english/index.aspx?tempname=englishtemp&lang=2&sub=0
dorsaportalhttp://www.dorsaportal.com/
9/showpage.aspx?page_=advgallery&lang=1&tempname=&sub=0&ispopup=false&pageid=248&pageidf=2&ispopup=false_blank
8/showpage.aspx?page_=advgallery&lang=1&tempname=&sub=0&ispopup=false&pageid=247&pageidf=2&ispopup=false_blank
7/showpage.aspx?page_=advgallery&lang=1&tempname=&sub=0&ispopup=false&pageid=246&pageidf=2&ispopup=false_blank
6/showpage.aspx?page_=advgallery&lang=1&tempname=&sub=0&ispopup=false&pageid=245&pageidf=2&ispopup=false_blank
5/showpage.aspx?page_=advgallery&lang=1&tempname=&sub=0&ispopup=false&pageid=244&pageidf=2&ispopup=false_blank
4/showpage.aspx?page_=advgallery&lang=1&tempname=&sub=0&ispopup=false&pageid=243&pageidf=2&ispopup=false_blank
3/showpage.aspx?page_=advgallery&lang=1&tempname=&sub=0&ispopup=false&pageid=242&pageidf=2&ispopup=false_blank
2/showpage.aspx?page_=advgallery&lang=1&tempname=&sub=0&ispopup=false&pageid=241&pageidf=2&ispopup=false_blank
12/showpage.aspx?page_=advgallery&lang=1&tempname=&sub=0&ispopup=false&pageid=250&pageidf=2&ispopup=false_blank
11/showpage.aspx?page_=advgallery&lang=1&tempname=&sub=0&ispopup=false&pageid=249&pageidf=2&ispopup=false_blank
1/showpage.aspx?page_=advgallery&lang=1&tempname=&sub=0&ispopup=false&pageid=240&pageidf=2&ispopup=false_blank
0/showpage.aspx?page_=advgallery&lang=1&tempname=&sub=0&ispopup=false&pageid=239&pageidf=2&ispopup=false_blank

Response Info

Cache-Controlprivate
Content-Length279359
Content-Typetext/html; charset=utf-8
DateTue, 06 Sep 2016 12:12:25 GMT
ServerMicrosoft-IIS/7.5
Strict-Transport-Securitymax-age=31536000
x-frame-optionssameorigin

H Tags

h3ø¨ø§ ø­ø¶ùˆø± ø±ø¦ùšø³ ùƒù„ ø¨ùšù…ù‡ ù…ø±ùƒø²ùš, ø§ø² ø³ùˆùš ù‡ùšø§øª ø¹ø§ù…ù„ ø¨ùšù…ù‡ ù…ø±ùƒø²ùš,

Css Files

1//dorsapax//data/sub_0/template//maintemplate/css/slideshow.css
2//dorsapax//data/sub_0/template/maintemplate/css/datestyle.css
3//dorsapax//data/sub_0/template/maintemplate/css/seestyle.css
4//dorsapax/app_themes/bimeheadmenu/styles.css
5/dorsapax/data/sub_0/template//maintemplate/css/armdorsastyle.css
6/dorsapax/data/sub_0/template//maintemplate/css/jquery.fs.zoomer.css
7/dorsapax/data/sub_0/template//maintemplate/default.css
8/dorsapax/data/sub_0/template//maintemplate/index.css
9/dorsapax/data/sub_0/template/maintemplate/css/flashnews.css
10/dorsapax/data/sub_0/template/maintemplate/css/tabstyle.css

JavaScript Files

1//dorsapax/data/java/simplegallery.js
2/dorsapax/data/java//lofcoolflashnews.mt12.js
3/dorsapax/data/java//mootools-core-1.3.2.js
4/dorsapax/data/java//mootools-more-1.3.2.1.js
5/dorsapax/data/java//persiannumber/jquery.ba-replacetext.js
6/dorsapax/data/java//skindesigner/jquery.blockui.js
7/dorsapax/data/java/jquery.fs.zoomer.min.js
8/dorsapax/data/java/jquery.js
9/dorsapax/data/java/selectivizr.min.js