www.ui.ac.ir

Site title of www.ui.ac.ir is دانشگاه اصفهان

World ranking 35377 altough the site value is $62472. ui.ac.ir IP is 212.50.248.59 on Microsoft-IIS/7.5 server works with 4234 ms speed. The charset for this site is windows-1252.

Web site description for ui.ac.ir is dorsacms design by pascalsystem group

Site Information

Site Title دانشگاه اصفهان
Keywords cms, Dorsa, hardware, pascal, Portal, software,
Charset windows-1252
Page Speed 4234 ms
Site Host ui.ac.ir
IP Address 212.50.248.59
Site Server Microsoft-IIS/7.5
Alexa Rank 35377

KEYWORDS STATISTICS

Keyword Using Count Usage Rate (%)
ø¯ùøªø±55 times3.70
ø¯ø§ù†ø´ú¯ø§ù‡49 times3.30
ø§øµùù‡ø§ù†34 times2.29
ø§ø¯ø§ø±ù‡34 times2.29
ø¯ø±30 times2.02
ø³ø§ù…ø§ù†ù‡28 times1.88
ù…ø±ùƒø²27 times1.82
ø§ù…ùˆø±25 times1.68
ø§ø²21 times1.41
ù‡ø§ùš19 times1.28
ø¨ø§18 times1.21
ù‡ø§16 times1.08
ø¨ù‡15 times1.01
ø¯ø§ù†ø´ùƒø¯ù‡15 times1.01
ø¹ù„ù…ùš14 times0.94
ø¹ù„ùˆù…13 times0.87
ù‡ùšø§øª13 times0.87
ø¯ø§ù†ø´ø¬ùˆùšø§ù†13 times0.87
ø²ø¨ø§ù†11 times0.74
ø´ø¯9 times0.61
ø³ø§ù„8 times0.54
ùƒø§ø±ùƒù†ø§ù†8 times0.54
ù…ø±ùƒø²ùš8 times0.54
ùø±ù‡ù†ú¯ùš8 times0.54
øªø£ø³ùšø³7 times0.47
ø§ø¯ø¨ùšø§øª7 times0.47
ù…ø¹ø§ùˆù†øª7 times0.47
ø¹ø§ù„ùš6 times0.40
ùƒù‡6 times0.40
ø³ø§ùšøª6 times0.40
ø¯ø§ù†ø´ø¬ùˆùšùš6 times0.40
ø±ùˆø§ø¨ø·6 times0.40
ùù†ø§ùˆø±ùš6 times0.40
ø¹ù…ø±ø§ù†ùš6 times0.40
ù¾ø³øª6 times0.40
ø¯ø§ù†ø´ùƒø¯ù‡‌ùš5 times0.34
ø§ø¯ø§ø±ùš5 times0.34
ø¢ù…ùˆø²ø´ùš5 times0.34
ù¾ú˜ùˆù‡ø´ùš5 times0.34
ùƒù„5 times0.34
ù…ø´ø§ùˆø±ù‡5 times0.34
ø±ùø§ù‡5 times0.34
øªøºø°ùšù‡5 times0.34
ø§ø·ù„ø§ø¹ø§øª5 times0.34
øªø±ø¨ùšøª5 times0.34
ø¨ø¯ù†ùš5 times0.34
ø³øªø§ø¯5 times0.34
ø§ø³ø§øªùšø¯5 times0.34
ø·ø±ø­5 times0.34
13955 times0.34
øªù‚ø¯ùšø±5 times0.34
ù¾ø±ùˆú˜ù‡5 times0.34
ø±ùˆø²5 times0.34
ù†ø¸ø§ù…ùš5 times0.34
ø¢ù…ùˆø²ø´ú¯ø§ù‡4 times0.27
ø¨ù‡ø¯ø§ø±ùš4 times0.27
ø¢ù…ùˆø²ø´4 times0.27
ø±ø§4 times0.27
ø§ùšù†4 times0.27
ù†ø§ù…4 times0.27
ø¯ùƒøªø±4 times0.27
ø§ø¹ø¶ø§ùš4 times0.27
ù¾ø°ùšø±ø´4 times0.27
ø¨ùšù†4 times0.27
ø¹ù…ùˆù…ùš4 times0.27
ø¨ù‡ø¯ø§ø´øª4 times0.27
øªø¹ø§ùˆù†ùš4 times0.27
ø¬ù‡ø§ø¯4 times0.27
ø¯ø§ù†ø´ú¯ø§ù‡ùš4 times0.27
øªø¨ù„ùšøºø§øª4 times0.27
ø§ù†øªø´ø§ø±ø§øª4 times0.27
ù†ù‡ø§ø¯4 times0.27
ø±ù‡ø¨ø±ùš4 times0.27
ø´ø§ù‡ø¯4 times0.27
ø¨ø³ùšø¬4 times0.27
ø«ø¨øª4 times0.27
ø§ùøªøªø§ø­4 times0.27
ùƒøªø§ø¨ø®ø§ù†ù‡4 times0.27
ø§ù„ùƒøªø±ùˆù†ùšùƒùš4 times0.27
ø§ø³øª3 times0.20
ù‡ø²ø§ø±3 times0.20
ú¯ø±ø¯ùšø¯3 times0.20
ù¾ø³3 times0.20
ø§ù†øªù‚ø§ù„3 times0.20
ù¾ø²ø´ùƒùš3 times0.20
ù†ùšø²3 times0.20
ùø§ø±ø³ùš3 times0.20
ø§ù†ú¯ù„ùšø³ùš3 times0.20
ø¯ø§ù†ø´ùƒø¯ù‡‌ù‡ø§ùš3 times0.20
ø³ø§ø²ù…ø§ù†ùš3 times0.20
ø±ø§ù‡ù†ù…ø§ùš3 times0.20
ø§ù…ù†ø§ùš3 times0.20
ø¯ø§ù†ø´ø¬ùˆ3 times0.20
ù…ø¹ø±ùùš3 times0.20
ùø±ù‡ù†ú¯ùš-ùˆø±ø²ø´ùš3 times0.20
ùƒù…ùšøªù‡3 times0.20
ù‚ø·ø¨3 times0.20
ù…ø­ø§ø³ø¨ø§øª3 times0.20
ø§ø±øªø¨ø§ø·3 times0.20
øµù†ø¹øª3 times0.20

LINK ANALYSE

Text Link Rel Target
ùƒøªø§ø¨ø®ø§ù†ù‡ ù…ø±ùƒø²ùš/index.aspx?tempname=librarytemp&lang=1&sub=64
ùƒøªø§ø¨ø®ø§ù†ù‡/index.aspx?tempname=librarytemp&lang=1&sub=64_blank
ùƒøªø§ø¨ ø±ø§ù‡ù†ù…ø§ùš ø¬ø§ù…ø¹ ø¯ø§ù†ø´ú¯ø§ù‡/dorsapax/data/ketab/rahnama.html_blank
ùƒø§ø±ùƒù†ø§ù† ø¯ùøªø±http://academics.ui.ac.ir/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=16&pageid=13501&codev=1&tempname=academics
ù¾ùšùˆù†ø¯ ù‡ø§ùš ù…ùùšø¯/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=12913&codev=1&tempname=newmain_self
ù¾ø³øª ø§ù„ùƒøªø±ùˆù†ùšùƒ ø¯ø§ù†ø´ø¬ùˆùšø§ù†http://mehr.ui.ac.ir/horde/imp/login.php?url=%2fhorde%2fimp%2fmailbox.php%3fmailbox%3dinbox_blank
ù¾ø³øª ø§ù„ùƒøªø±ùˆù†ùšùƒhttp://email.ui.ac.ir_blank
ù¾ø§ùšú¯ø§ù‡ ø¯ø§ù†ø´ ø¢ù…ùˆø®øªú¯ø§ù†/index.aspx?tempname=graduates&lang=1&sub=54_blank
ù¾ø±ø³ø´ ùˆ ù¾ø§ø³ø® (hlp)http://hlp.ui.ac.ir/_self
ù¾ø±ø¯ùšø³ ø¯ø§ù†ø´ú¯ø§ù‡ ø§øµùù‡ø§ù†/index.aspx?tempname=pardis&lang=1&sub=68&epageid=12903_self
ù†ù…ùˆø¯ø§ø± ø³ø§ø²ù…ø§ù†ùš ø¯ø§ù†ø´ú¯ø§ù‡/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=3733&pageidf=0&tempname=newmain
ù†ù‚ø´ù‡ ø¯ø§ù†ø´ú¯ø§ù‡/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=3916&pageidf=0&tempname=newmain
ù†ú¯ùšù† ù¾ú˜ùˆù‡ø´http://snp.ui.ac.ir/_blank
ù…ø¹ø§ùˆù†øª ù¾ú˜ùˆù‡ø´ ùˆ ùù†ø§ùˆø±ùšhttp://research.ui.ac.ir_blank
ù…ø¹ø§ùˆù†øª ùø±ù‡ù†ú¯ùš - ø§ø¬øªù…ø§ø¹ùš/index.aspx?tempname=main21&lang=1&sub=21_blank
ù…ø¹ø§ùˆù†øª ø§ø¯ø§ø±ùš ù…ø§ù„ùšhttp://favic.ui.ac.ir_blank
ù…ø¹ø§ùˆù†øª ø¯ø§ù†ø´ø¬ùˆùšùšhttp://stdvic.ui.ac.ir_blank
ù…ø¹ø±ùùš ø¯ùøªø± ù¾ø°ùšø±ø´ ø¯ø§ù†ø´ø¬ùˆhttp://academics.ui.ac.ir/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=16&pageid=13500&codev=1&tempname=academics
ù…ø±ùƒø² ùƒø§ø±ø¢ùø±ùšù†ùšhttp://karafarini.ui.ac.ir/_blank
ù…ø±ùƒø² ù†ø§ø¨ùšù†ø§ùšø§ù†/index.aspx?tempname=blind&lang=1&sub=25_blank
ù…ø±ùƒø² ù†ø¸ø±ùšù‡ ù¾ø±ø¯ø§ø²ùšhttp://tcui.ui.ac.ir/_blank
ù…ø±ùƒø² ù…ø´ø§ùˆø±ù‡ ø¢ù…ø§ø±ùšhttp://scc.ui.ac.ir
ù…ø±ùƒø² ù…ø´ø§ùˆø±ù‡/index.aspx?tempname=advice&lang=1&sub=24_blank
ù…ø±ùƒø² ø²ø¨ø§ù† ø¢ù…ùˆø²ùšhttp://ulc.ui.ac.ir/_blank
ù…ø±ùƒø² ø±ø´ø¯/index.aspx?tempname=roshd&lang=1&sub=28_blank
ù…ø±ùƒø² ø¢ù…ùˆø²ø´ ù‡ø§ùš ø¢ø²ø§ø¯/index.aspx?tempname=freelearningoffice&lang=1&sub=33_blank
ù…ø±ùƒø² ø¢ù…ùˆø²ø´ ø²ø¨ø§ù† ùø§ø±ø³ùšhttp://pllc.ui.ac.ir/
ù…ø±ùƒø² ø¨ù‡ø¯ø§ø´øª ùˆø¯ø±ù…ø§ù†/index.aspx?tempname=healthcenter&lang=1&sub=27
ù…ø±ùƒø² ø¨ù‡ø¯ø§ø´øª/index.aspx?tempname=healthcenter&lang=1&sub=27_blank
ù„ùšø³øª ø§ø¹ø¶ø§ùš ù‡ùšø§øª ø§ù…ù†ø§/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=11439&pageidf=11438&tempname=newmain_parent
ú¯ø§ù„ø±ùš øªøµø§ùˆùšø±/default_.aspx?page_=advgallery&order=list&lang=1&sub=0 &tempname=newmain&pageidf=-1&pageid=3736
ùˆø§ø­ø¯ù‡ø§ùš ù¾ú˜ùˆù‡ø´ùš/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=17&pageid=5827&pageidf=5823&tempname=research
ø­ùˆø²ù‡ ø±ùšø§ø³øªhttp://admin.ui.ac.ir/
øªù…ø§ø³ ø¨ø§ ù…ø§/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=16&pageid=1348&codev=1&tempname=academics
øªùˆø± ù…ø¬ø§ø²ùš/dorsapax/data/virtualtour2/index.html_blank
ø³øªø§ø¯ ø´ø§ù‡ø¯http://shahed.ui.ac.ir_blank
ø³ø§ùšøª ù‡ø§ùš ù…ø±øªø¨ø·//default_.aspx?page_=link&order=list&lang=1&sub=16&tempname=academics&pageidf=14&pageid=1347
ø³ø§ùšøª ù…ø±ùƒø²ùš/index.aspx?tempname=markazi&lang=1&sub=29_blank
ø³ø§ù…ø§ù†ù‡ ùƒøªø§ø¨ø®ø§ù†ù‡ ø¯ùšø¬ùšøªø§ù„/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=64&pageid=5840&pageidf=5839&tempname=librarytemp
ø³ø§ù…ø§ù†ù‡ ùƒøªø§ø¨ø®ø§ù†ù‡/index.aspx?tempname=librarytemp&lang=1&sub=64_blank
ø³ø§ù…ø§ù†ù‡ ù¾ø³øª ø§ù„ùƒøªø±ùˆù†ùšùƒ- ø¬ø¯ùšø¯http://email.ui.ac.ir_blank
ø³ø§ù…ø§ù†ù‡ ù¾ø³øª ø§ù„ùƒøªø±ùˆù†ùšùƒ - ù‚ø¯ùšù…http://payk.ui.ac.ir/horde/imp/login.php?url=%2fhorde%2fimp%2fmailbox.php%3fmailbox%3dinbox_blank
ø³ø§ù…ø§ù†ù‡ ù†ù…ø§ùšø´ ø§ø­ùƒø§ù…http://com.ui.ac.ir/_blank
ø³ø§ù…ø§ù†ù‡ ù†ú¯ùšù† ù¾ú˜ùˆù‡ø´http://snp.ui.ac.ir/_blank
ø³ø§ù…ø§ù†ù‡ ù†ø´ø±ùšø§øªhttp://uijs.ui.ac.ir/_blank
ø³ø§ù…ø§ù†ù‡ ù…ø¯ùšø±ùšøª øªø±ø¯ø¯ ø®ùˆø¯ø±ùˆhttp://taradod.ui.ac.ir_blank
ø³ø§ù…ø§ù†ù‡ ùˆø±ùˆø¯ ùˆ ø®ø±ùˆø¬http://ada.ui.ac.ir/_blank
ø³ø§ù…ø§ù†ù‡ øªøºø°ùšù‡http://sfd.ui.ac.ir/_blank
ø³ø§ù…ø§ù†ù‡ øµùù‡(ø¨ø§ù†ùƒ ù†ø±ù… ø§ùø²ø§ø±)http://sofeh.ui.ac.ir/_blank
ø³ø§ù…ø§ù†ù‡ øµùø­ø§øª ø®ø§ù†ú¯ùš/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=6747&pageidf=0&tempname=newmain_blank
ø³ø§ù…ø§ù†ù‡ ø§øªùˆù…ø§ø³ùšùˆù† ø§ø¯ø§ø±ùšhttp://oa.ui.ac.ir_blank
ø³ø§ù…ø§ù†ù‡ ø§ø³ø§øªùšø¯http://prof.ui.ac.ir/_blank
ø³ø§ù…ø§ù†ù‡ ø¯ø§ù†ø´ø¬ùˆùšùš ú¯ù„ø³øªø§ù†http://daneshjoo.ui.ac.ir_blank
øµùø­ù‡ ù†ø®ø³øª/index.aspx?tempname=newmain&lang=1&sub=0&epageid=12908_self
øµø¯ùˆø± ù…ø¯ø±ùƒ ø§ùšù†øªø±ù†øªùš/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=5353&pageidf=0&tempname=newmain
ø§ù„ø¹ø±ø¨ûœù‡/index.aspx?tempname=arabicmain&lang=3&sub=0
ø§øªùˆù…ø§ø³ùšùˆù† ø§ø¯ø§ø±ùšhttp://oa.ui.ac.ir/farzinsoft/eorgan/login/loginfrm.aspx?rnd=2:49:35%20pm&gsn=1_blank
ø§øªø¨ø§ø¹ ø®ø§ø±ø¬ùš ùø§ø±ø³ùš ø²ø¨ø§ù†/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=16&pageid=11702&pageidf=1342&tempname=academics
ø§ø¯ø§ø±ù‡ ùƒù„ ø­ø±ø§ø³øªhttp://admin.ui.ac.ir/herasat_blank
ø§ø¯ø§ø±ù‡ ùƒù„ ø§ù…ùˆø± ùø±ù‡ù†ú¯ùšhttp://stdvicold.ui.ac.ir/fa/modules/pico/index.php?content_id=42_blank
ø§ø¯ø§ø±ù‡ ùƒø§ø±ú¯ø²ùšù†ùš ù‡ùšø£øª ø¹ù„ù…ùš/index.aspx?tempname=personneloffice&lang=1&sub=42_blank
ø§ø¯ø§ø±ù‡ ùƒø§ø±ú¯ø²ùšù†ùš/index.aspx?tempname=personneloffice&lang=1&sub=42_blank
ø§ø¯ø§ø±ù‡ ùø§ø±øº ø§ù„øªø­øµùšù„ø§ù†/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=16&pageid=2457&pageidf=0&tempname=academics_blank
ø§ø¯ø§ø±ù‡ ø­ø±ø§ø³øª/index.aspx?tempname=protection&lang=1&sub=39_blank
ø§ø¯ø§ø±ù‡ øªøºø°ùšù‡/index.aspx?tempname=nutrition&lang=1&sub=40_blank
ø§ø¯ø§ø±ù‡ øªø±ø¨ùšøª ø¨ø¯ù†ùš/index.aspx?tempname=mainphysicaleducation&lang=1&sub=41_blank
ø§ø¯ø§ø±ù‡ øªø¯ø§ø±ùƒø§øª/index.aspx?tempname=suppliesoffice&lang=1&sub=35_blank
ø§ø¯ø§ø±ù‡ ø§ù†øªø´ø§ø±ø§øª/index.aspx?tempname=publicationoffice&lang=1&sub=32_blank
ø§ø¯ø§ø±ù‡ ø§ù…ùˆø± ø®ùˆø§ø¨ú¯ø§ù‡ù‡ø§/index.aspx?tempname=officeaccommodation&lang=1&sub=34_blank
ø§ø¯ø§ø±ù‡ ø§ù…ùˆø± ø®ùˆø§ø¨ú¯ø§ù‡ ù‡ø§/index.aspx?tempname=officeaccommodation&lang=1&sub=34_blank
ø§ø¯ø§ø±ù‡ ø±ùø§ù‡ ùƒø§ø±ùƒù†ø§ù†/index.aspx?tempname=employeewelfareoffice&lang=1&sub=38_blank
ø§ø¯ø§ø±ù‡ ø±ùø§ù‡ ø¯ø§ù†ø´ø¬ùˆùšø§ù†/index.aspx?tempname=studentwelfareoffice&lang=1&sub=37_blank
ø§ø¯ø§ø±ù‡ ø±ùˆø§ø¨ø· ø¹ù…ùˆù…ùšhttp://pr.ui.ac.ir/_blank
ø±ùšø§ø³øª ø¯ø§ù†ø´ú¯ø§ù‡/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=1330&pageidf=0&tempname=newmain
ø±ø§ù‡ù†ù…ø§ùš øªù„ùù†/default_.aspx?code=64&lang=1&sub=0&page_=adveform&tempname=newmain&pageid=12911
ø±ø´øªù‡ ù‡ø§ ùˆ ø³ø±ùøµù„ ø¯ø±ùˆø³/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=16&pageid=3717&pageidf=3572&tempname=academics
ø¢ø²ù…ø§ùšø´ú¯ø§ù‡ ù…ø±ùƒø²ùšhttp://www.centlab.ir/_blank
ø¢ø±ø´ûœùˆ ù‡ù…ø§ûœø´ ù‡ø§ . . .//default_.aspx?page_=dorsaetoolsfestivals&order=list&lang=1&sub=0&tempname=newmain&pageidf=-1&pageid=12959
ø¢ø±ø´ûœùˆ ø§ø·ù„ø§ø¹ûœù‡ ù‡ø§ . . .//default_.aspx?page_=communique&order=list&lang=1&sub=0&tempname=newmain&pageidf=30&pageid=12958
ø¢ø±ø´ûœùˆ ø±ùˆø§ø¨ø· ø¹ù…ùˆù…ûœhttp://pr.ui.ac.ir/
ø¢ø¦ùšù† ù†ø§ù…ù‡ ù‡ø§/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=11442&pageidf=11438&tempname=newmain
ø´ø±ùƒøª øªø¹ø§ùˆù†ùš ø¯ø§ù†ø´ú¯ø§ù‡http://taavoni.ui.ac.ir/_blank
ø¯ùøªø± ùƒù…ùšøªù‡ ø§ù†ø¶ø¨ø§ø·ùš/index.aspx?tempname=disciplinarycommittee&lang=1&sub=53_blank
ø¯ùøªø± ù¾ú˜ùˆù‡ø´ú¯ø±ø§ù† ø¬ùˆø§ù†/index.aspx?tempname=officeofyoungresearchers&lang=1&sub=46_blank
ø¯ùøªø± ù¾ø°ùšø±ø´ ø¯ø§ù†ø´ø¬ùˆ/index.aspx?tempname=academics&lang=1&sub=16_blank
ø¯ùøªø± ù‡ùšø§øª ù…ù…ùšø²ù‡http://hm.ui.ac.ir/_blank
ø¯ùøªø± ù‡ùšø£øª ù…ù…ùšø²ù‡http://hm.ui.ac.ir_blank
ø¯ùøªø± ù†ù‡ø§ø¯ ø±ù‡ø¨ø±ùšhttp://nahad.ui.ac.ir_blank
ø¯ùøªø± ù†ø¸ø§ø±øª ùˆ ø§ø±ø²ùšø§ø¨ùšhttp://nez.ui.ac.ir_blank
ø¯ùøªø± ù…ø¬ù„ø§øª ù¾ú˜ùˆù‡ø´ùšhttp://uiold.ui.ac.ir/fa/offices/under-cons.php_blank
ø¯ùøªø± ù‚ø·ø¨ ù‡ø§ùš ø¹ù„ù…ùšhttp://researchold.ui.ac.ir/fa/modules/pico/index.php?content_id=61_blank
ø¯ùøªø± ø·ø±ø­ ùˆ ø¨ø±ù†ø§ù…ù‡http://bgt.ui.ac.ir_blank
ø¯ùøªø± ø¬ù‡ø§ø¯ ø¯ø§ù†ø´ú¯ø§ù‡ùšhttp://jdisf.ir/default.aspx_blank
ø¯ùøªø± ø¬ø°ø¨ ù‡ùšø£øª ø¹ù„ù…ùšhttp://academics.ui.ac.ir/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=16&pageid=1339&codev=1&tempname=academics_blank
ø¯ùøªø± ø¬ø°ø¨ ø§ø¹ø¶ø§ùš ù‡ùšø§øª ø¹ù„ù…ùš/index.aspx?tempname=jazboffice&lang=1&sub=58_blank
ø¯ùøªø± ø§ù…ùˆø± ù¾ú˜ùˆù‡ø´ùš/index.aspx?tempname=omorepazhoheshi&lang=1&sub=59
ø¯ùøªø± ø§ù…ùˆø± ùù†ø§ùˆø±ùš/index.aspx?tempname=omurfanavari&lang=1&sub=71
ø¯ùøªø± ø§ù…ùˆø± ø®ùšø±ùšù†http://khayyerin.ui.ac.ir/_blank
ø¯ùøªø± ø§ø³øªø¹ø¯ø§ø¯ù‡ø§ùš ø¯ø±ø®ø´ø§ù†/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=16&pageid=2458&pageidf=0&tempname=academics_blank
ø¯ùøªø± ø§ø±øªø¨ø§ø· ø¨ø§ øµù†ø¹øª/index.aspx?tempname=industrialrelations&lang=1&sub=44_blank
ø¯ùøªø± ø±ùˆø§ø¨ø· ø¨ùšù† ø§ù„ù…ù„ù„http://isc.ui.ac.ir/_blank
ø¯ùøªø± ø´ùˆø±ø§ùš ùƒø§ø±ùƒù†ø§ù†/index.aspx?tempname=staffcouncil&lang=1&sub=51_blank
ø¯ùøªø± ø¨ø³ùšø¬ ùƒø§ø±ùƒù†ø§ù†http://hadafonline.com/_blank
ø¯ùøªø± ø¨ø³ùšø¬ ø§ø³ø§øªùšø¯http://basij.ui.ac.ir/_blank
ø¯ùøªø± ø¨ø§ø²ù†ø´ø³øªú¯ø§ù†http://ret.ui.ac.ir_blank
ø¯ø§ù†ø´ùƒø¯ù‡ ùù†ùš ùˆ ù…ù‡ù†ø¯ø³ùšhttp://eng.ui.ac.ir/_blank
ø¯ø§ù†ø´ùƒø¯ù‡ ù…ù‡ù†ø¯ø³ùš ùƒø§ù…ù¾ùšùˆøªø±http://comp.ui.ac.ir
ø¯ø§ù†ø´ùƒø¯ù‡ ø­ù…ù„ ùˆ ù†ù‚ù„http://trn.ui.ac.ir/_blank
ø¯ø§ù†ø´ùƒø¯ù‡ ø²ø¨ø§ù† ù‡ø§ùš ø®ø§ø±ø¬ùšhttp://fgn.ui.ac.ir/_blank
ø¯ø§ù†ø´ùƒø¯ù‡ ø¹ù„ùˆù… ùˆ ùù† ø¢ùˆø±ùš ù†ùˆùšù†http://ast.ui.ac.ir/_blank
ø¯ø§ù†ø´ùƒø¯ù‡ ø¹ù„ùˆù…http://sci.ui.ac.ir/_blank
ø¯ø§ù†ø´ùƒø¯ù‡ ø´ùšù…ùšhttp://chem.ui.ac.ir/_blank
ø¯ø§ù†ø´ú¯ø§ù‡ ø§øµùù‡ø§ù† ø¯ø± ùšùƒ ù†ú¯ø§ù‡/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=1329&pageidf=0&tempname=newmain
ø¯ø±ø¨ø§ø±ù‡ ø´ù‡ø± ø§øµùù‡ø§ù†http://www.isfahan.ir/showpage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&pageid=351&tempname=moarefi_blank
fanã§aise/index.aspx?tempname=frenchmain&lang=4&sub=0
english/index.aspx?tempname=engmain&lang=2&sub=0
dorsaportalhttp://www.dorsaportal.com/

Response Info

Cache-Controlprivate
Content-Length131820
Content-Typetext/html; charset=utf-8
DateWed, 07 Sep 2016 10:12:31 GMT
ServerMicrosoft-IIS/7.5
X-AspNet-Version2.0.50727
X-Powered-ByASP.NET

H Tags

h3ùƒø§ù†ø§ù„ øªù„ú¯ø±ø§ù… ø¯ø§ù†ø´ú¯ø§ù‡ ø§øµùù‡ø§ù†,

Css Files

1//dorsapax//data/sub_0/template/newmain/css/datestyle.css
2//dorsapax//data/sub_0/template/newmain/css/searchallstyle.css
3//dorsapax/app_themes/mainmenu/styles.css
4//dorsapax/app_themes/menubottom/styles.css
5/dorsapax/data/css/jquery-ui-1.8.16.custom1.css
6/dorsapax/data/sub_0/cssmenu/styles.css
7/dorsapax/data/sub_0/template//newmain/css/armdorsastyle.css
8/dorsapax/data/sub_0/template//newmain/css/jquery.fs.zoomer.css
9/dorsapax/data/sub_0/template//newmain/default.css
10/dorsapax/data/sub_0/template//newmain/index.css
11/dorsapax/data/sub_0/template/newmain/css/flashnews.css
12/dorsapax/data/sub_0/template/newmain/css/tabstyle.css

JavaScript Files

1/dorsapax/data/java//lofcoolflashnews.mt12.js
2/dorsapax/data/java//mootools-core-1.3.2.js
3/dorsapax/data/java//mootools-more-1.3.2.1.js
4/dorsapax/data/java//persiannumber/jquery.ba-replacetext.js
5/dorsapax/data/java/jquery.blockui.js
6/dorsapax/data/java/jquery.fs.zoomer.min.js
7/dorsapax/data/java/jquery.js
8/dorsapax/data/java/jquery-ui-1.8.16.custom.min.js
9/dorsapax/data/java/selectivizr.min.js
10/dorsapax/data/sub_0/cssmenu/jquery-latest.min.js
11/dorsapax/data/sub_0/cssmenu/script.js
12/dorsapax/data/sub_0/demo5/swfobject.js
13/webresource.axd?d=dyy9ovfhlwvtap_zg3iqxiuulpq0fagpqg32bhfwhnchjq0n40vtp4boek7v72zv--qd90ndwjfg0fawbzmajeydsto1&t=635588750026805809