www.uok.ac.ir

Site title of www.uok.ac.ir is دانشگاه کردستان

World ranking 82552 altough the site value is $26592. uok.ac.ir IP is 78.39.228.15 on Microsoft-IIS/8.5 server works with 968 ms speed. The charset for this site is .

Web site description for uok.ac.ir is

Site Information

Site Title دانشگاه کردستان
Page Speed 968 ms
Site Host uok.ac.ir
IP Address 78.39.228.15
Site Server Microsoft-IIS/8.5
Alexa Rank 82552

KEYWORDS STATISTICS

Keyword Using Count Usage Rate (%)
دانشگاه55 times3.24
139552 times3.07
گروه46 times2.71
کردستان36 times2.12
دانشکده33 times1.95
بیشتر33 times1.95
سامانه32 times1.89
شهریور22 times1.30
مدیریت18 times1.06
علوم17 times1.00
منابع17 times1.00
معاونت15 times0.88
چهارشنبه14 times0.83
دانشجویی13 times0.77
کارشناسی13 times0.77
آموزشی12 times0.71
برگزار12 times0.71
ارشد12 times0.71
آموزش11 times0.65
دوشنبه11 times0.65
شنبه11 times0.65
اعلام11 times0.65
دانشجویان11 times0.65
علمی10 times0.59
تمدید10 times0.59
مهلت10 times0.59
ثبت‌نام10 times0.59
پذیرفته‌شدگان10 times0.59
پژوهشی9 times0.53
اداری9 times0.53
مهندسی9 times0.53
امور9 times0.53
نظام9 times0.53
فناوری9 times0.53
برنامه9 times0.53
ادبیات8 times0.47
صندوق8 times0.47
ایران8 times0.47
اجاره8 times0.47
زمان‌بندی8 times0.47
دسترسی7 times0.41
مالی7 times0.41
مرکزی7 times0.41
اداره7 times0.41
زبان7 times0.41
گردید7 times0.41
اجتماعی6 times0.35
کشاورزی6 times0.35
طبیعی6 times0.35
حضور6 times0.35
رفاه6 times0.35
شناسی6 times0.35
معاون6 times0.35
اخبار6 times0.35
خرداد6 times0.35
واحد6 times0.35
برای6 times0.35
نحوه6 times0.35
اسکان6 times0.35
اساتید6 times0.35
بدافزار6 times0.35
ریاست5 times0.29
خارجی5 times0.29
انسانی5 times0.29
معماری5 times0.29
اتوماسیون5 times0.29
پیشنهادها5 times0.29
اطلاعات5 times0.29
الکترونیک5 times0.29
پژوهش5 times0.29
کارگاه5 times0.29
مرداد5 times0.29
آغاز5 times0.29
واگذاری5 times0.29
مزایده5 times0.29
استان5 times0.29
دارد5 times0.29
بایگانی5 times0.29
پایه4 times0.24
اینترنتی4 times0.24
حقوق4 times0.24
استخر4 times0.24
مراکز4 times0.24
کتابخانه4 times0.24
مرکز4 times0.24
عمومی4 times0.24
اعضای4 times0.24
تلفن4 times0.24
زمین4 times0.24
تکمیلی4 times0.24
کشور4 times0.24
بین‌المللی4 times0.24
می‌گردد4 times0.24
همایش4 times0.24
عالی4 times0.24
اولین4 times0.24
آزمون4 times0.24
دوره4 times0.24
نانوایی4 times0.24
صورت4 times0.24

LINK ANALYSE

Text Link Rel Target
وزارت علوم تحقیقات و فناوریhttp://www.msrt.ir/fa/pages/home.aspx
هیأت امناء/fa/presidency/board-trustees.aspx
نقشه سایت/fa/sitemap.aspx
نحوه اسکان دانشجویان کارشناسی ارشد/fa/news/story.aspx?newsid=10485
معرفی اتوماسیون اداری/fa/vice-chancelleries/administrative-and-financial/administrative-affairs/hr/automation
معاونت فرهنگی و اجتماعی/fa/vice-chancelleries/cultural-and-social.aspx
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریhttp://isti.ir
معاونت دانشجویی/fa/vice-chancelleries/student-affairs.aspx
معاونت پژوهشی/fa/vice-chancelleries/research.aspx
معاونت پژوهش و فناوری/fa/vice-chancelleries/research.aspx
معاونت آموزشی/fa/vice-chancelleries/academic-affairs.aspx
معاونت اداری و مالی/fa/vice-chancelleries/administrative-and-financial.aspx
معاون فرهنگی و اجتماعی/fa/vice-chancelleries/cultural-and-social.aspx
معاون پژوهشی/fa/vice-chancelleries/research.aspx
معاون امور دانشجویی/fa/vice-chancelleries/student-affairs.aspx
معاون امور آموزشی/fa/vice-chancelleries/academic-affairs.aspx
معاون اداری و مالی/fa/vice-chancelleries/administrative-and-financial.aspx
مرکز نظارت و ارزیابیhttp://nezarat.uok.ac.ir/
مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت/fa/vice-chancelleries/research/entrepreneurship-center.aspx
مرکز رشد واحدهای فناوریhttp://tic.uok.ac.ir/
مدیریت فناوری اطلاعات/fa/it.aspx
مدیریت حراست/fa/presidency/security
مدیریت امور پژوهشی/fa/vice-chancelleries/research/management.aspx
مدیران میانی/fa/people/middle-managers.aspx
لغو انتخاب واحد دانشجویان قبل از موعد ثبت نام/fa/news/story.aspx?newsid=10473
گروه مهندسی محیط زیست/fa/faculties/natural-resources/departments/environment.aspx
گروه مهندسی شیمی/fa/faculties/engineering/departments/chemistry.aspx
گروه مهندسی بیوسیستم/fa/faculties/agriculture/departments/biosystem-engineering.aspx
گروه مهندسی آب/fa/faculties/agriculture/departments/water-engineering.aspx
گروه مکانیک/fa/faculties/engineering/departments/mechanics.aspx
گروه معماری/fa/faculties/arts-and-architecture/departments/architecture.aspx
گروه معدن/fa/faculties/engineering/departments/mining.aspx
گروه معارف اسلامی/fa/faculties/islamic-teachings
گروه مشاوره/fa/faculties/humanities/departments/family-counseling.aspx
گروه مرتع و آبخیزداری/fa/faculties/natural-resources/departments/rangeland-watershed.aspx
گروه مدیریت بازرگانی/fa/faculties/humanities/departments/business-management.aspx
گروه گیاه پزشکی/fa/faculties/agriculture/departments/plant-pathology.aspx
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات/fa/faculties/engineering/departments/computer.aspx
گروه فیزیک/fa/faculties/science/departments/physics.aspx
گروه فقه شافعی/fa/faculties/humanities/departments/shafei-fiqh.aspx
گروه عمران/fa/faculties/engineering/departments/civil.aspx
گروه علوم زیستی/fa/faculties/science/departments/biology.aspx
گروه علوم زمین/fa/faculties/science/departments/geology.aspx_parent
گروه علوم دامی/fa/faculties/agriculture/departments/animal-science.aspx
گروه علوم تربیتی/fa/faculties/humanities/departments/education.aspx
گروه علوم باغبانی/fa/faculties/agriculture/departments/gardening.aspx
گروه علوم اقتصادی/fa/faculties/humanities/departments/economics.aspx
گروه صنایع/fa/faculties/engineering/departments/industrial.aspx
گروه شیمی/fa/faculties/science/departments/chemistry.aspx
گروه شیلات/fa/faculties/natural-resources/departments/fisheries.aspx
گروه شهرسازی/fa/faculties/arts-and-architecture/departments/urban.aspx
گروه ژئومورفولوژی/fa/faculties/natural-resources/departments/geography.aspx
گروه زراعت و اصلاح نباتات/fa/faculties/agriculture/departments/agronomy-plant-breeding.aspx
گروه زبان و ادبیات کردی/fa/faculties/literature/departments/kurdish.aspx
گروه زبان و ادبیات فارسی/fa/faculties/literature/departments/persian.aspx
گروه زبان و ادبیات عرب/fa/faculties/literature/departments/arabic.aspx
گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی/fa/faculties/literature/departments/english.aspx
گروه ریاضی/fa/faculties/science/departments/math.aspx
گروه روان شناسی/fa/faculties/humanities/departments/psychology.aspx
گروه خاکشناسی/fa/faculties/agriculture/departments/soil-engineering.aspx
گروه حقوق/fa/faculties/humanities/departments/law.aspx
گروه حسابداری/fa/faculties/humanities/departments/accounting.aspx
گروه جنگلداری/fa/faculties/natural-resources/departments/forestry.aspx
گروه جامعه شناسی/fa/faculties/humanities/departments/sociology.aspx
گروه تربیت بدنی/fa/faculties/humanities/departments/physical-education.aspx
گروه برق/fa/faculties/engineering/departments/electrical.aspx
گروه آمار/fa/faculties/science/departments/statistics.aspx
گروه اقتصاد کشاورزی/fa/faculties/agriculture/departments/agricultural-economics.aspx
گروه آب و هواشناسی/fa/faculties/natural-resources/departments/meteorology.aspx
کمیته رفاهی دانشگاه/fa/vice-chancelleries/administrative-and-financial/administrative-affairs/welfare-committee.aspx
کتابخانه مرکزی/fa/vice-chancelleries/research/library.aspx
قابل توجه کلیه پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد سال 95/fa/news/story.aspx?newsid=10493
فصلنامه مطالعات شهریhttp://www.urbstudies.ir/
فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانوادهhttp://fcp.uok.ac.ir/
فصلنامه رفتار سازمانی در آموزش وپرورشhttp://obiej.uok.ac.ir/
فصلنامه تدریس پژوهیhttp://trj.uok.ac.ir/
فدراسیون سرآمدان علمی ایرانhttp://isef.ir/
صندوق نوآوری و شکوفاییhttp://www.nsfund.ir/fa
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشورhttp://www.insf.org
صفحه نخست/
شناسایی مسئول انتشار بدافزار اندرویدی hummingbad/fa/news/story.aspx?newsid=10433
شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایرانhttp://shaa.msrt.ir/
سامانه نظام پیشنهادها/fa/vice-chancelleries/administrative-and-financial/administrativeittransformation/suggestion-system/proposal.aspx
سامانه مدیریت همایش‌هاhttp://conf.uok.ac.ir/_blank
سامانه مدیریت همایشهاhttp://conf.uok.ac.ir/
سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیروhttp://research.uok.ac.ir/_blank
سامانه مدیریت امور پژوهشیhttp://research.uok.ac.ir/_pages/default.aspx
سامانه کاربران اینترنت دانشگاهhttp://vpn.uok.ac.ir/ibsng/user
سامانه کاربران اینترنتhttp://vpn.uok.ac.ir/ibsng/user
سامانه شارژ و رزرو اینترنتی استخرhttp://pool.uok.ac.ir
سامانه دسترسی به منابع علمیhttp://www.getfulltext.ir/_blank
سامانه حقوق و دستمزدhttp://pay.uok.ac.ir/
سامانه حضور و غیابhttp://att.uok.ac.ir/
سامانه آموزشی گلستانhttp://golestan.uok.ac.ir/
سامانه امور خوابگاههاhttp://bedroom.uok.ac.ir/
سامانه اتوماسیون تغذیهhttp://food.uok.ac.ir/
سامانه اتوماسیون اداریhttp://automation.uok.ac.ir:7001/oa/lemon2/security/login.jsp
سازمان سنجش آموزش کشورhttp://sanjesh.org/
رئیس دانشگاه/fa/presidency/president.aspx
ریاست دانشگاه/fa/presidency.aspx
روابط عمومی دانشگاه/fa/presidency/public-relations.aspx
روابط عمومی/fa/presidency/public-relations.aspx
راه‌های تماس/fa/contact.aspx
راه اندازی نرم افزار جدید انبارداری/fa/news/story.aspx?newsid=10400
دفترچه تلفن دانشگاهhttp://phonebook.uok.ac.ir/
دفترچه تلفن آنلاینhttp://phonebook.uok.ac.ir/
دفتر نهاد نمایندگی رهبریhttp://www.uok.nahad.ir/
دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان/fa/vice-chancelleries/academic-affairs/talents-office.aspx
درگاه ملی خدمات دولت هوشمندhttp://iran.gov.ir/
دانشکده‌ها/fa/faculties
دانشکده هنر و معماری/fa/faculties/arts-and-architecture.aspx
دانشکده مهندسی/fa/faculties/egineering.aspx
دانشکده منابع طبیعی/fa/faculties/natural-resources.aspx
دانشکده کشاورزی/fa/faculties/agriculture.aspx
دانشکده فنی و مهندسیhttp://mail.eng.uok.ac.ir/surgeweb
دانشکده علوم پایه/fa/faculties/science.aspx
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی/fa/faculties/humanities.aspx
دانشکده علوم انسانی/fa/faculties/humanities/members.aspx
دانشکده علوم/fa/faculties/science/members.aspx
دانشکده ادبیات و زبانهای خارجیhttp://mail.lit.uok.ac.ir/surgeweb
دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی/fa/faculties/literature/members.aspx
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی/fa/faculties/literature.aspx
دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی/fa/faculties/literature
حوزه ریاست/fa/presidency.aspx
جلوگیری از نفوذ بدافزار hummingbad/fa/news/story.aspx?newsid=10434
ثبت نام وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان/fa/news/story.aspx?newsid=10490
ثبت نام کلاس هیدروتراپی(آب درمانی)/fa/news/story.aspx?newsid=10429
تمدید مهلت مزایده اجاره بوفه‌ها/fa/news/story.aspx?newsid=10499
تمدید مهلت ثبت‌نام خوابگاه‌های دانشجویی/fa/news/story.aspx?newsid=10494
تقویم آموزشی/fa/vice-chancelleries/academic-affairs/academic-calendar.aspx
پورتال دانشجویی صندوق رفاهhttp://bp.swf.ir/
پورتال اخبار/fa/news/archive.aspx?pager=true
پست الکترونیک/fa/email-address.aspx
پژوهشنامه مدیریت بازاریابیhttp://mmj.uok.ac.ir/
پژوهشکده کردستان شناسی/fa/vice-chancelleries/research/kurdish-research-center.aspx
پژوهش/fa/research
پردیس دانشگاه/fa/pardis
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبریhttp://leader.ir/
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوریhttp://www.president.ir/
پارک علم و فناوری استان کردستانhttp://www.stpok.ir/
بیشتر »/fa/news/story.aspx?newsid=10500
بیشتر/fa/vice-chancelleries/research/library.aspx_blank
به روزرسانی سامانه دسترسی به منابع علمی/fa/news/story.aspx?newsid=10489
بنیاد نخبگان استان کردستانhttp://kurdistan.bmn.ir/
برنامه زمان‌بندی استخر کارکنان و اساتید/fa/news/story.aspx?newsid=10426
بدافزار trident درد‌سری تازه برای ios/fa/news/story.aspx?newsid=10476
بایگانی/fa/news/archive.aspx?newscategoryid=80
آئین‌نامه‌های آموزشی/fa/vice-chancelleries/academic-affairs/regulations-instructions.aspx
ایمیل پرسنلhttp://mail.uok.ac.ir/surgeweb
انتشارات/fa/vice-chancelleries/research/press.aspx
آموزش/fa/academic
اعضای هیأت علمی/fa/people.aspx
آشنایی با دانشگاه/fa/about
اشخاص/fa/people
استقرار نظام پیشنهادات/fa/news/story.aspx?newsid=10431
استانداری کردستانhttp://www.ostan-kd.ir/
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کردستان/fa/faculties/science/central-laboratory.aspx
اداره کل امور آموزشی/fa/vice-chancelleries/academic-affairs/education-office.aspx
اداره تحصیلات تکمیلی/fa/vice-chancelleries/academic-affairs/postgraduate-office.aspx
englishhttp://en.uok.ac.ir

Response Info

Cache-Controlprivate
Content-Length86084
Content-Typetext/html; charset=utf-8
DateWed, 07 Sep 2016 10:26:26 GMT
ServerMicrosoft-IIS/8.5
X-AspNet-Version4.0.30319
X-Powered-ByASP.NET

Meta Tags

viewportwidth=device-width

H Tags

h1اشخاص, آشنایی با دانشگاه, آموزش, پژوهش, پست الکترونیک, پورتال اخبار, دانشکده‌ها,
h2استقرار نظام پیشنهادات, اولین جشنواره استانی طراحی به کمک کامپیوتر (تمدید شد), بدافزار trident درد‌سری تازه برای ios, برنامه زمان‌بندی استخر کارکنان و اساتید, به روزرسانی سامانه دسترسی به منابع علمی, تمدید مهلت ثبت‌نام خوابگاه‌های دانشجویی, تمدید مهلت مزایده اجاره بوفه‌ها, ثبت نام کلاس هیدروتراپی(آب درمانی), ثبت نام وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان, جلوگیری از نفوذ بدافزار hummingbad, راه اندازی نرم افزار جدید انبارداری, راه‌اندازی سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دانشگاه, شناسایی مسئول انتشار بدافزار اندرویدی hummingbad, قابل توجه کلیه پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد سال 95, کارگاه بین المللی زمین شناسی ایزوتوپی ایران و ژاپن, لغو انتخاب واحد دانشجویان قبل از موعد ثبت نام, محققان حوزه امنیت: پسوردهای خود را به دفعات زیاد عوض نکنید, محورهای اولویت‌دار دانشگاه کردستان در نظام پیشنهادات, نحوه اسکان دانشجویان کارشناسی ارشد, واگذاری واحد نانوایی دانشگاه کردستان به صورت اجاره,
h3اداره دانشگاه, اعضای هیئت علمی, آموزش در دانشگاه, پست الکترونیک, پیوند به بیرون, پیوندهای مفید, خدمات الکترونیک, خدمات اینترنتی, دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی, دانشکده علوم انسانی و اجتماعی, دانشکده علوم پایه, دانشکده کشاورزی, دانشکده منابع طبیعی, دانشکده مهندسی, دانشکده هنر و معماری, دانشکده‌ها, ریاست و معاونت‌ها, سامانه‌ها, مراکز و ادارات, مسئولان دانشگاه, معاونت آموزشی, معاونت پژوهشی, معرفی دانشگاه,

Css Files

1/jirocms/components/module/content/slideshow/type5/skin/stylesheet.css
2/jirocms/files/skins/0/0.css
3/jirocms/files/system/templates/uok/skin/fa/1000.css
4/jirocms/files/system/templates/uok/skin/fa/1200.css
5/jirocms/files/system/templates/uok/skin/fa/1300.css
6/jirocms/files/system/templates/uok/skin/fa/500.css
7/jirocms/files/system/templates/uok/skin/fa/800.css
8/jirocms/files/system/templates/uok/skin/fa/common.css
9/jirocms/files/system/templates/uok/skin/fa/default.css
10/jirocms/files/system/templates/uok/skin/fa/font-awesome-4.5.0/css/font-awesome.min.css
11/jirocms/files/system/templates/uok/skin/fa/owl.carousel.css
12/jirocms/files/system/templates/uok/skin/fa/owl.theme.css
13/jirocms/files/system/templates/uok/skin/fonts/fonts.css
14/jirocms/files/system/templates/uok/skin/uok.ico

JavaScript Files

1/jirocms/components/module/content/megamenu/skin/jquery.megamenu.js
2/jirocms/components/module/content/slideshow/type5/js/jiroslideshow.js
3/jirocms/files/system/templates/common/jquery.js
4/jirocms/files/system/templates/uok/skin/fa/default.js
5/jirocms/files/system/templates/uok/skin/fa/jquery-1.9.1.min.js
6/jirocms/files/system/templates/uok/skin/fa/owl.carousel.js