www.ut.ac.ir

Site title of www.ut.ac.ir is دانشگاه تهران

World ranking 5739 altough the site value is $390744. ut.ac.ir IP is 80.66.177.54 on Apache/2.4.7 (Ubuntu) server works with 2578 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for ut.ac.ir is

Site Information

Site Title دانشگاه تهران
Charset utf-8
Page Speed 2578 ms
Site Host ut.ac.ir
IP Address 80.66.177.54
Site Server Apache/2.4.7 (Ubuntu)
Site Language fa
Alexa Rank 5739

KEYWORDS STATISTICS

Keyword Using Count Usage Rate (%)
دانشگاه61 times5.45
تهران36 times3.21
دانشکده34 times3.04
مرکز25 times2.23
پردیس22 times1.96
بیشتر18 times1.61
علوم15 times1.34
فناوری13 times1.16
اطلاعات13 times1.16
معاونت12 times1.07
علمی11 times0.98
شهریور11 times0.98
جدید10 times0.89
دانشجویان9 times0.80
سامانه9 times0.80
الکترونیکی8 times0.71
منابع8 times0.71
بین‌المللی8 times0.71
پژوهشی7 times0.63
مدیریت7 times0.63
خدمات7 times0.63
آموزشی6 times0.54
مراکز6 times0.54
المللی6 times0.54
کشاورزی6 times0.54
طبیعی6 times0.54
علوم‌6 times0.54
پژوهش5 times0.45
آموزش5 times0.45
مهندسی5 times0.45
نوین5 times0.45
همایش5 times0.45
تهران،5 times0.45
ساخته5 times0.45
برای5 times0.45
تحصیلی5 times0.45
تماس4 times0.36
کارآفرینی4 times0.36
ریاست4 times0.36
تحقیقاتی4 times0.36
تحقیقات4 times0.36
کرسی‌های4 times0.36
یونسکو4 times0.36
سایر4 times0.36
مجازی4 times0.36
کامپیوتر4 times0.36
زیست4 times0.36
اقتصاد4 times0.36
آزمایشگاه4 times0.36
ربات4 times0.36
نمایشگاه4 times0.36
کارشناسی4 times0.36
کنگره4 times0.36
اولین4 times0.36
نیمسال4 times0.36
۹۶-۱۳۹۵4 times0.36
ایران4 times0.36
دسترسی4 times0.36
اداره4 times0.36
درباره3 times0.27
موسسات3 times0.27
موسسه3 times0.27
مطالعات3 times0.27
اجتماعی3 times0.27
فهرست3 times0.27
قطبهای3 times0.27
آموزشهای3 times0.27
فضای3 times0.27
شناسی3 times0.27
گروه3 times0.27
حقوق3 times0.27
معارف3 times0.27
اسلامی3 times0.27
ورزشی3 times0.27
دامپزشکی3 times0.27
فنون3 times0.27
محیط3 times0.27
کتابخانه3 times0.27
نشریات3 times0.27
جایگاه3 times0.27
کشوری3 times0.27
قرار3 times0.27
غزال3 times0.27
هفتمین3 times0.27
آلمان3 times0.27
رییس3 times0.27
همکاری3 times0.27
دانشجویی3 times0.27
خورشیدی3 times0.27
تصفیه3 times0.27
آب‌های3 times0.27
آلوده3 times0.27
پذیرش3 times0.27
دکتری3 times0.27
شروع3 times0.27
کنفرانس3 times0.27
اینترنت3 times0.27

LINK ANALYSE

Text Link Rel Target
واحدهای سازمانی/fa/atoz/category/2/%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
واحدهای آموزشی/fa/atoz/category/0/%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c
هیات امنا/fa/page/224/%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7
همایش بین‌المللی عقلانیت در سیره رضویhttp://tusca.ut.ac.ir/node/576
هفتمین کنگره علوم دامی ایرانhttp://iransas-congress.com/
نقشه دانشگاهhttp://webgis.ut.ac.ir/3dmapjpg.htm_blank
نشریات/fa/atoz/category/3/%d9%86%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%aa
موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعیhttp://isr.ut.ac.ir/_blank
موسسه ژئوفیزیکhttp://geophysics.ut.ac.ir/fa/_blank
موسسات و مراکز تحقیقاتی/fa/page/136/%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c
منابع اطلاعات علمیhttp://library.ut.ac.ir/scientific-databases_blank
معاونت فرهنگی/fa/page/212/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c
معاونت دانشجویی/fa/page/210/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c
معاونت پژوهشی/fa/page/70/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c
معاونت بین الملل/fa/page/211/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84
معاونت آموزشی/fa/page/65/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c
معاونت اداری مالی/fa/page/213/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
مرکز مشاوره دانشگاهhttp://counseling.ut.ac.ir/_blank
مرکز گزینش دانشگاه/fa/page/220/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b4
مرکز کارآفرینیhttp://stp.ut.ac.ir/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c
مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازیhttp://it.ut.ac.ir_blank
مرکز رشدhttp://stp.ut.ac.ir/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b1%d8%b4%d8%af1
مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانوhttp://nano.ut.ac.ir/_blank
مرکز پژوهشهای کاربردی مدیریتhttp://marc.ut.ac.ir/_blank
مرکز پژوهش های گردشگریhttp://trsc.ut.ac.ir/_blank
مرکز آموزشهای الکترونیکیhttp://utec.ut.ac.ir/_blank
مرکز ارزیابی کیفیتhttp://uteq.ut.ac.ir/_blank
مراکز دانشگاه/fa/page/214/%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87
مراکز پژوهشی و تحقیقاتی/fa/atoz/category/1/%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c
مراکز پژوهش و تحقیقاتی/fa/page/137/%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c
لیست کامل/fa/atoz
گروه فنی کشاورزیhttp://abu.ut.ac.ir/pages/view.php?id=25
گروه فناوری صنایع غذاییhttp://abu.ut.ac.ir/pages/view.php?id=43
گروه باغبانیhttp://abu.ut.ac.ir/pages/view.php?id=40
کنگره بین‌المللی جندی شاپورhttp://gundi-shapur.ir/web/guest/home
کنفرانس‌ها و همایش‌ها/fa/atoz/category/4/%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%87%d8%a7
کتابخانه مرکزی،مرکز اسناد و تامین منابع علمیhttp://library.ut.ac.ir/_blank
کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمیhttp://library.ut.ac.ir/_blank
کتابخانه مرکزیhttp://library.ut.ac.ir/
کارکنان/fa/page/253/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86
قطب های علمی/fa/page/168/%d9%82%d8%b7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c
فهرست قطبهای علمی دانشگاه/fa/page/171/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%82%d8%b7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87
علوم انسانی/fa/page/110/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c
علوم اجتماعی و رفتاری/fa/page/117/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c
ششمین همایش بیوانفورماتیک ایرانhttps://icb6.ut.ac.ir/
شبکه کیفیت تدریس-یادگیریhttp://uteq-learning.ut.ac.ir/_blank
شبکه آزمایشگاه هاhttp://labsweb.ut.ac.ir/_blank
سومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی خورشیدیhttps://icese.ut.ac.ir/
سمینار بین‌المللی گروتندیکhttp://intsci.ut.ac.ir/en/grothendieck-seminar
سایر مراکز و موسسات/fa/page/191/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa
سایر خدمات/fa/page/249
سایر/fa/atoz/category/8/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1
سامانه ها/fa/atoz/category/7/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7
سامانه مدیریت همایش های علمیhttps://conference.ut.ac.ir/_blank
سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوریhttp://rtis.ut.ac.ir/
سامانه جامع آموزشhttp://ems.ut.ac.ir/
سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتباتhttp://eoffice.ut.ac.ir/
ساختار سازمانی و معاونتها/fa/page/206/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7
ریاست دانشگاه/fa/page/221/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87
روسای پیشین دانشگاه/fa/page/223/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87
رایانامه (email)https://mail.ut.ac.ir
دسترسی به اینترنتhttp://it.ut.ac.ir/internet_blank
دستاوردها/fa/achievement
دریافت فایل تقویم آموزشی/file/download/calendar/1465970787-95-96-.pdf
درباره کرسی‌های یونسکو/fa/page/826/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%d9%88%d9%86%d8%b3%da%a9%d9%88
درباره دانشگاه/fa/page/198/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87
دانشکده هنرهای تجسمیhttp://finearts.ut.ac.ir/_blank
دانشکده مهندسی صنایعhttp://indeng.ut.ac.ir/
دانشکده مهندسی شیمیhttp://cheeng.ut.ac.ir/_blank
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترhttp://ece.ut.ac.ir/_blank
دانشکده منابع طبیعیhttp://nr.ut.ac.ir_blank
دانشکده معماریhttp://arch.ut.ac.ir/_blank
دانشکده مدیریت و حسابداریhttp://farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/colleges-2/management-college
دانشکده محیط زیستhttp://env.ut.ac.ir/fa/_blank
دانشکده علوم و مهندسی کشاورزیhttp://ase.ut.ac.ir_blank
دانشکده علوم و فنون نوینhttp://fnst.ut.ac.ir/_blank
دانشکده شهرسازیhttp://finearts.ut.ac.ir/urban_blank
دانشکده زیست شناسیhttp://science.ut.ac.ir/faculty_biology_blank
دانشکده زمین شناسیhttp://science.ut.ac.ir/faculty_geology_blank
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوترhttp://science.ut.ac.ir/faculty_mathematics_blank
دانشکده دامپزشکیhttp://vetmed.ut.ac.ir/_blank
دانشکده حقوق و علوم سیاسیhttp://lawpol.ut.ac.ir/_blank
دانشکده حقوقhttp://farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/colleges-2/law-college
دانشکده جغرافیاhttp://geography.ut.ac.ir/_blank
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://sport.ut.ac.ir/_blank
دانشکده الهیات و معارف اسلامیhttp://ftis.ut.ac.ir/_blank
دانشکده الهیاتhttp://farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/colleges-2/elahiat
دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزیhttp://aed.ut.ac.ir_blank
دانشکده اقتصادhttp://economics.ut.ac.ir/_blank
دانشکده ادبیات و علوم انسانیhttp://literature.ut.ac.ir/_blank
دانشجویان/fa/page/252/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86
دانش آموختگان/fa/page/254/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%ae%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86
خدمات دانشجویان و اساتید جدید الورودhttp://reg.ut.ac.ir/
چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیستhttps://epm.ut.ac.ir/
جاذبه های دانشگاه/fa/page/201/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87
تماس با ما/fa/contactus
تاریخچه/fa/page/200/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87
پیوند های مرتبط/fa/link
پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعاتhttp://its3.ut.ac.ir/
پژوهش/fa/page/69/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4
پرسش‌ و پاسخ/fa/faq
پردیس هنرهای زیبا/fa/page/104/%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7
پردیس های منطقه ای/fa/page/125/%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a7%db%8c
پردیس ها و دانشکده ها/fa/page/78/%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7
پردیس فارابی/fa/page/128/%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c
پردیس علوم/fa/page/91/%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85
پردیس دانشکده های فنی/fa/page/79/%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c
پردیس بین المللی کیشhttp://kish.ut.ac.ir/ippwebv1c010/persian_webui/default.aspx_blank
پردیس بین المللی ارسhttp://aras.ut.ac.ir/fa/_blank
پردیس البرزhttp://alborz.ut.ac.ir/_blank
پردیس ابوریحان/fa/page/126/%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86
پذیرش کارشناسی ارشد/fa/page/243/%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af
پذیرش کارشناسی/fa/page/246/%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af
پذیرش دکتری/fa/page/244/%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c
پایگاه نشریات الکترونیکیhttps://journals.ut.ac.ir/_blank
پارک علم و فناوری دانشگاهhttp://stp.ut.ac.ir/_blank
پارک علم و فناوریhttp://stp.ut.ac.ir/
بیشتر.../fa/calendar/category/3/%d9%88%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87
بیشتر/fa/page/199/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86
بیستمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایرانhttps://geoconf20.ut.ac.ir/
بیست و دومین کنگره گیاه‌پزشکی ایرانhttps://ippc22.ut.ac.ir/
آیین نامه های قطبهای علمی/files/regulations(1).pdf_blank
انتشارات دانشگاهhttp://press.ut.ac.ir/_blank
آموزش/fa/page/63/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4
اعضای هیات علمی/fa/page/255/%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c
آشنایی با دانشگاه تهران/fa/page/199/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86
آرشیو اخبار/fa/news
اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی/fa/page/248/
اداره کل حراست/fa/page/241/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa
اداره کل بهداشت و درمانhttp://his.ut.ac.ir/_blank
اداره کل امور خوابگاه هاhttp://kooy.ut.ac.ir/
publicrel@ut.ac.irmailto:publicrel@ut.ac.ir
english/en

Response Info

Accept-Rangesbytes
Cache-Controlno-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Connectionclose
Content-Typetext/html; charset=UTF-8
DateWed, 07 Sep 2016 10:32:29 GMT
ExpiresThu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Pragmano-cache
ServerApache/2.4.7 (Ubuntu)
Transfer-Encodingchunked
VaryAccept-Encoding
X-Powered-ByPHP/5.5.9-1ubuntu4.19

Meta Tags

csrf-param_csrf
csrf-tokencgjzb3e0owqrdqy2fgv4vwgtbhyhvxsibgefwgkzy1aguikak25svg==
og:site_nameدانشگاه تهران
og:titleدانشگاه تهران
viewportwidth=device-width, initial-scale=1
x-ua-compatibleie=edge

H Tags

h2غزال دانشگاه تهران از طراحی تا تولید انبوه,
h3اطلاعات تماس, پیشرفت‌های دانشگاه تهران در عرصه فناوری‌های نوین, تنظیمات ویجت, ساخت یک نوع چیپ میکروسیال، برای اولین بار در دانشگاه تهران, غزال دانشگاه تهران از طراحی تا تولید انبوه, میکرو راکتور تصفیه آب‌های آلوده در دانشگاه تهران ساخته شد,
h4آشنایی با دانشگاه تهران, الف تا ی, اولین کنفرانس بین‌المللی آب و محیط‌زیست در هزاره جدید, بیست و دومین کنگره گیاه‌پزشکی ایران, بیستمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران, پارک علم و فناوری, پایگاه نشریات الکترونیکی, پردیس ابوریحان, پردیس دانشکده های فنی, پردیس علوم, پردیس فارابی, پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, پردیس های منطقه ای, پردیس هنرهای زیبا, تحصیل در دانشگاه تهران, چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست, خدمات فناوری اطلاعات, دانشکده دامپزشکی, دانشکده علوم و فنون نوین, دانشکده محیط زیست, دستاوردها, رشته‌های تحصیلی, ریاست دانشگاه, ساختار سازمانی و معاونتها, ساختار و مراکز دانشگاه, سایر مراکز و موسسات, سمینار بین‌المللی گروتندیک, سومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی خورشیدی, ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران, علوم اجتماعی و رفتاری, علوم انسانی, قطب های علمی, کتابخانه مرکزی, کرسی‌های یونسکو, کنگره بین‌المللی جندی شاپور, مراکز پژوهش و تحقیقاتی, مراکز دانشگاه, مرکز آموزشهای الکترونیکی, موسسات پژوهشی وپژوهشکده ها, هفتمین کنگره علوم دامی ایران, همایش بین‌المللی عقلانیت در سیره رضوی, همایش منطق موجهات و کاربرد‌‌های آن در علوم کامپیوتر, همایش‌ها و کنفرانس‌ها,
h5پذیرش دکتری, پذیرش کارشناسی, پذیرش کارشناسی ارشد,

Css Files

1/assets/c24ae317/css/font-awesome-rtl.css
2/assets/c6730423/css/bootstrap.min.css
3/assets/dcaff9da/css/bootstrap-rtl.min.css
4/assets/e18e3ec5/malihu-custom-scrollbar-plugin/jquery.mcustomscrollbar.min.css
5/assets/ebf17d6d/dist/assets/owl.carousel.min.css
6/assets/ebf17d6d/dist/assets/owl.theme.custom.css
7/assets/ec701a4b/css/font-awesome.min.css
8/assets/ed97f8ff/styles.css
9/assets/f0cb47a2/yamm/yamm.css
10/assets/fa338ffb/css/styles.css
11/assets/fa338ffb/css/styles-rtl.css
12/file/download/website/1449484755-icon.ico

JavaScript Files

1/assets/7a49f3ec/back-to-top.js
2/assets/c6730423/js/bootstrap.min.js
3/assets/e18e3ec5/malihu-custom-scrollbar-plugin/jquery.mcustomscrollbar.concat.min.js
4/assets/ebf17d6d/dist/owl.carousel.min.js
5/assets/ed97f8ff/main.js
6/assets/f21c3ff/jquery.min.js
7/assets/fa338ffb/js/app.js